O združení

Aktivity združenia

Občianske združenie UMBRA je mimovládne neziskové združenie občanov, skupín a organizácií, vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie a v záujme hľadania spôsobov trvalo udržateľného života. Združenie založili 25. marca 2002 absolventi študijného odboru environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Poslaním občianskeho združenia UMBRA je rozvíjanie a uplatňovanie ochrany životného prostredia v rôznych lokalitách Slovenska v duchu zásad udržateľného života, propagácia a šírenie týchto zásad medzi obyvateľstvom. Vo svojej činnosti sa združenie sústreďuje predovšetkým na ochranu vzácnych a ohrozených biotopov, ako sú predovšetkým biotopy Podunajskej nížiny s ohrozenou ichtyofaunou zastúpenou napríklad blatniakom európskym (Umbra krameri), podľa ktorého združenie prijalo svoj názov. Združenie formou populárno – vedeckých prednášok a iných vhodných foriem propagácie podporuje environmentálne povedomie obyvateľstva a organizuje aktivity smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a k jeho ochrane.

 

Program združenia

Fragmenty dunajskej vnútrozemskej delty – Vedecko – výskumný projekt s cieľmi vyúsťujúcimi do realizácie manažmentu biotopov. Projekt je zameraný na komplexné zhodnotenie reálneho stavu pozostatkov pôvodného, jedinečného ekosystému mokradí a lužných lesov v okolí starých dunajských ramien. Tieto sú vo veľkej miere ničené rôznou ľudskou činnosťou. Cieľom projektu je zachytenie negatívnych trendov ako aj ich eliminácia realizáciou ekostabilizačných, revitalizačných opatrení. V rámci projektu sa bude klásť dôraz aj na prítomnosť rizikových druhov ichtyofauny (blatniak európsky, čík európsky a pod.) ako aj na výchovno – vzdelávacie ciele v kontexte vidiecke sídla verzus vodné toky.
Maloplošné chránené územia a prvky USES – Monitoring súčasného stavu významných maloplošných území. Maloplošné chránené územia predstavujú pôvodné, alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené ekosystémy. Mnohí si však neuvedomujú ich význam “okna do minulosti” a vedome či nevedome ich nenávratne ničia. Spolu s prvkami územného systému ekologickej stability tvoria základ priaznivej krajinnej štruktúry. Cieľom projektu je včas zachytiť negatívne trendy, navrhnúť a realizovať opatrenia na ich elimináciu, prípadne návrhy na aktualizáciu miestneho územného systému ekologickej stability.
Skládky v regióne Žitný ostrov – Mapovanie súčasného stavu, návrhy a realizácia opatrení. V regióne Žitného ostrova sa nachádza veľké množstvo najmä malých nelegálnych skládok. Toxické látky obsiahnuté v odpade sa vďaka štrkovitému podložiu veľmi rýchlo dostávajú do podzemných vôd, a tak môžu kontaminovať relatívne veľké územie. Projekt je zameraný na lokalizáciu skládok, určenie druhu odpadu, stanovenie ich vplyvu na zložky životného prostredia a okolitú krajinu, ekosozologické hodnotenie a sanáciu najrizikovejších z nich. Súčasťou projektu je aj environmentálna výchova a environmentálna propagácia v okolitých obciach, čo predstavuje princíp prevencie vzniku nových skládok.